porno porno izle hd porno sikis

Proje Alanı

 

Konum ve Topografya:

Çoruh Nehri Bayburt’un batısında doğar ve Doğu-Kuzey yönde akarak Gürcistan üzerinden Karadeniz’e akar. Çoruh Nehri’nin Türkiye üzerindeki toplam alanı 442 km’dir, toplamda ise 466 km.’dir. Çoruh nehrinin üç ana kolu vardır; Tortum, Oltu ve Berta. Proje alanındaki en düşük rakım noktası yaklaşık 550mdir ve en yüksek nokta ise 3397 m ile Kaçkar Dağıdır. Havzanın büyük bir kısmı engebeli bir topografyaya sahiptir.

 

Jeoloji, Toprak ve Hidroloji:

 Genel olarak, Proje alanı çeşitli volkanik kayalar, metamorfik kayalar ve dördüncül maden yataklarından oluşmaktadır. Proje alanındaki en yaygın topraklar: bazaltik toprak, kahverengi orman toprağı, kahverengi toprak, kestane toprağı ve yüksek dağ otlağı toprağıdır. Toprakların çoğu orta ila düşük verimliliğe sahip olmakla beraber özellikle dik yamaçlarda orta veya yüksek erozyon seviyesine sahiptir.

 

İklim ve Doğa Örtüsü:

 Proje alanının büyük bir kısmında zorlu iklim şartları, kışın genellikle oldukça düşük sıcaklıklar ve kar ve yazın oldukça yüksek sıcaklık görülmektedir, özellikle Yusufeli’nde. Ancak, Artvin çevresinde iklim şartları yüksek verimlilikte orman oluşturmak için uygun değildir. Meralarda otlak oluşturma için şartlar oldukça zordur ve yetişme mevsimleri oldukça kısa olacaktır.

 

Arazi kullanımı:

 Çoruh Nehri Havzasında arazi kullanımı M/P çalışmasında Eylül 2001’de  çekilmiş olan Landsat foto görüntüleri ile incelenmiştir. Sonuçlarda yaklaşık 440.227 ha ya da toplam alanın %21.7’si ormanlarla kaplı görülmektedir. Diğer arazi kullanımları: geçiş evresindeki koru & çalılık (236,518 ha veya 11.7%), mera & çayır (935,221 ha veya 46.2%), ekilebilir alan (280,839 ha veya 13.9%) ve diğer alanlar (131,601 ha or 6.5%).

Ormanlık alan genellikle Çoruh Nehrinin aşağı ve orta kısımlarında, tüm Berta Nehri havzasının tamamı ve Oltu Nehrinin orta kısmında yer almaktadır. Geçiş evresindeki koru & çalılık genellikle Çoruh Nehrinin orta ve üst kısımlarında, Tortum ve Oltu Nehirlerinde ve mera & çayır alanı ise Çoruh Nehrinin yukarı kısımlarını ve Oltu ile Tortum nehirlerinin büyük bölümünü işgal etmektedir.

 

Proje Alanındaki Doğal Bitki Örtüsü Türleri

 

Bitki örtüsü türü

 

Tipik yerler

Özellikler

 

Kurak orman – çalılık bölge  

İspir, Artvin,

Savsat, Oltu,

Narman

 

- Karadeniz’den gelen nem, yeterli güneş ışığı ve topografik boyutlar sayesinde bereketli bitki toplulukları ve bitki türleri. Buna ek olarak Akdeniz bölgesine ait türler örneğin, zeytin, dut, nar ve incir de mikroklima şartları sayesinde alçak vadilerde görülebilmektedir.

- Dağlık alanlarda ise kozalaklı türler hakimdir Pinus sylvestris, Pinus brutia, Abies nordmanniana, Picea orientalis, ve geniş yapraklı türler Fagus sp., Quercus sp., Alnus sp.Plantings of Poplus nigra yerleşim yerleri, tarım arazisi ve nehir kenarlarında görülmektedir. 

Dağ çayır bölgesi  

Bayburt,

Tortum

- Doğal step bölgesinin yukarı kısımlarında Meşe ormanlarına Ardıç türleri eşlik eder. 

Kuru orman-antropojenik step bölgesi  

Kaçkar ve

Yalnızçam

Dağları

- Yüksek sağlık alanlarda doğal orman sınırında görülür Festuca violacea gibi türler.

- Kayalık sahalarda bitkisel türler 2000metreyi aşan yüksek rakımda görünür.

(kaynak: “Ecoregions of Turkey” Dr. Ibrahim Atalay, 2002)

                             

 Doğal Kaynakların Bozulması

 

Ormanların azalması

 

Proje alanının orman örtüsü (bkz. Tablo 3.7) son 20 yılda, aşırı otlatma, aşırı ve yasadışı yakıt ve inşaat amaçlı odun kesme, toprakların zayıf beslenme durumu gibi faktörlerden dolayı  %9 oranında azalmıştır. Ormanların azalmasına paralel olarak, çıplak alan ve/veya çayır alanı yayılmaktadır.

 

Türk orman yönetimi sisteminde, orman alanları görünüm olarak iki gruba ayrılmaktadır: koru ormanları ve baltalık. Koru ormanları ve baltalık daha sonra kalabalıklarına göre “normal orman” ve “bozulmuş orman” olarak sınıflandırılmaktadır. %0-10 yoğunluğa sahip ormanlar “bozulmuş” orman olarak görülmekte ve rehabilitasyon için hedeflenmektedir, %11-100 yoğunluğa sahip ormanlar ise “normal” olarak tanımlanmaktadır. Proje alanındaki mevcut orman örtüsü bozuk orman olarak kategorize edilmektedir.

 

Toprak Erozyonu

 

Türkiye Ormancılık Sektörü İncelemesi (Dünya Bankası Rapor No. 22458-TU, 27 Haziran 2001)’nde ülkenin %75’inde şiddetli toprak erozyonu olduğu ve bunun ülkenin en ciddi çevre sorunlarından biri olduğu belirtilmektedir. Yılda erozyonla taşınan toprak miktarı 500 milyon tona yakındır. Ancak Çoruh Nehri Havzasındaki ölçüm verileri mevcut değildir.

 

Aşağıdaki sınıflar1 KHGM tarafından verilen suyun neden olduğu toprak erozyonu dereceleridir:

 

Erozyon Sınıfı 1: Hiç ile oldukça az (üst toprağın %25’e kadar kaybedilmesi)

Erozyon Sınıfı 2: Orta derece erozyon (üst toprağın %25-75 arası kaybedilmesi)

Erozyon Sınıfı 3: Şiddetli erozyon (üst toprağın %75, B horizonunun %25’inin kaybedilmesi)

Erozyon Sınıfı 4: Orta şiddetli erozyon (B horizonunun %25’inden fazlasının kaybedilmesi)

 

Aşağıdaki haritada (Şekil 5.3) açıkça görülmektedir ki havzanın büyük bir kısmı şiddetli ve aşırı toprak erozyonuna maruz kalmaktadır. Tüm havzanın %3.8’i 1. Sınıf, %25.3’ü 2. sınıf %51’i 3. Sınıf, %19.9’u 4. Sınıf ile kaplıdır.

 

Çoruh nehri sisteminde, ana nehir ve ayaklar akışta mevsimsel özellikler göstermektedir, en yüksek akış Mart ile Haziran arası karların eridiği dönemdir, yazın çok düşük su seviyesi, sonbahar ve kışta da düşük su seviyeleri görülmektedir. DSİ’den alınan bilgilere göre, farklı istasyonlarda gözlemlenen yıllık sedimantasyon oranı 44 ila 391 ton/km2dir (Tablo 5.2.) Çoruh Nehrinin ortalama yıllık sedimantasyon oranı 179 ton/km2/yıl olarak hesaplanmıştır.

 

 Çoruh Nehri Sisteminde Yıllık Ortalama Sedimantasyon Oranları

No

İstasyon Adı (yer)

Gözlem süresi

 

Verimlilik

 

Ton /

yıl / km2

 

2315

Çoruh Nehri-Karşıköy

1967-2002

383

 

2316

Çoruh Nehri-İspir Köp

1969-2005

77

2320

Çoruh Nehri-Laleli

1971-2005

51

2322

Çoruh Nehri-Altınsu

1984-2001

391

2325

Oltu Suyu-Aşağıkumlu

1977-2005

364

2329

Oltu Suyu-Coşkunlar

1991-2005

271

2331

Deviskel Deresi-Gündoğdu

1988-2001

63

2334

Berta Suyu-Bağlık

1995-2005

152

2337

Çoruh Nehri-Çamlıkaya

1999-2005

44

                           (Kaynak; EIE)

 

Şekil 5.4’te Çoruh Nehri Havzasında (bkz. Ek 5.1.2.3) üç noktadaki 10m3/sn’deki nehir akışına dayalı toprak akış miktarının muhakeme hesabının sonuçları verilmektedir. Grafikte gösterildiği üzere, toprak tahliyesi genel olarak on yıllar geçtikçe azalmaktadır, ancak 90lı yıllar hariç bu yıllarda bölgedeki ekonomik kalkınma ile beraber yol baraj vs gibi altyapı inşaatlarının etkisi görülmektedir. Toprak tahliye miktarı 2000lerde yine düşüş göstermektedir ancak 80li yılların seviyesine dönmeyecektir.

  On yıllara göre toprak tahliye miktarının muhakeme hesabı

 

Doğal afetler

 

Proje alanındaki çeşitli doğal afet deneyimleri Tablo 5.3’te gösterilmiştir. Sel, çığ ve heyelan gibi doğal afetlerin ormanların azalması ve toprak erozyonunun sonucunda hızlandığı düşünülmektedir.

 

2000 yılı Doğal Afetler Raporu

 

 

Sel

Heyelan

Çığ

A

B     

C    

A

B     

C    

A

B     

C     

Artvin

423

9

46

357

2

43

132

5

11

Erzurum

3,576

33

257

1528

2

71

1703

24

42

Bayburt

348

1

32

100

-

2

191

4

10

Toplam

4,347

43

335

1,985

4

116

2026

33

63

 

A: Afet sayısı;   B: Ölümlü afet sayısı;

C: Mülke zarar veren afet sayısı

(kaynak: M/P 2004; güncel bilgi mevcut değil.)

 

 Kırsal Altyapı 

 

“Hizmet Uygulamaları Genel Envanteri; KHGM, 2002”ye gore, üç ildeki yolların yalnızca %5,7si asfalt veya beton kaplıdır. Geri kalanları stabilize ve kademeli yollar olup kaplanmamıştır. Ülke genelinde, ana köy yolu şebekelerinde asfalt yol oranı %47,5tir (KHGM, 2003).


Yol ağındaki yoğunluk 3.16 m/ha olup bu rakam neredeyse 3,74 olan ülke ortalamasına eşittir.

 

Köy yollarıyla ilgili olarak, köy başına yol genişletme oranı Artvin’de 11,8 km, Bayburt’ta 8,2 km, ve Erzurum’da 6,0 km’dir. Tüm Türkiye için aynı oran yaklaşık 7,8’dir, Erzurum’un coğrafi şartlar nedeniyle hala ülke ortalamasının gerisinde kaldığı görülmektedir.


İçme suyu olanağı olarak, Proje alanındaki köylerin %81’i su hizmeti tesisi ve kuyularına sahiptir (1997 Köy Envanterine göre). Ülke seviyesinde yeterli içme suyu alan köy nüfusu oranı %88’dir (TKİB, 2004).


Proje alanındaki hemen hemen tüm köylerin elektrik enerjisine erişimi mevcuttur, tüm ülkede durum aynıdır.

 

Okullar ve medikal kurumlar olarak Proje alanında, üç ilde 1615 ilkokul, 45 lise ve 65 meslek okulu (FY 1997/1998) ve 117 klinik, 178 sağlık kurumu mevcuttur (1997 Köy Envanterine göre).

 

Projenin uygulanması için ve köylülerin artan ürünlerini satmak için Pazar erişimi açısından tam olarak tatmin edici olmasa da Proje alanındaki bu altyapı yeterli görülmüştür. 


FOTOĞRAFLAR

Mikro Havza Planlama Toprak Muhafaza Ve Havza Islahı Mera Çığ Gelir Getirici Faaliyetler Sel ve Nehir Sedimentasyonu Kontrolü
travesti, ankaratravesti, ankara travestileri, istanbul travestileri, eski�ehir travestileri, kayseri travestileri, izmir travestiler, gaziantep travestileri, travesti escort, travesti siteleri takip�i kazan sex hikayeleri premium account