porno porno izle hd porno sikis

Sosyo-Ekonomik İzleme

 

ÇNHRP, toplum temelli Katılımcı İzleme ve Değerlendirme Sistemi (KİDS) yaklaşımını temel alacaktır. Katılımcılık, mevcut durumun analizi ve kalkınma faaliyetlerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde yerel nüfusun yol gösterici olduğu, yerel nüfus ve kalkınma uzmanları arasındaki iletişim süreci olarak ele alınacaktır.  Projede önerilen KİDS kapsamında;

 

-  Rehabilitasyon amaçlı hedeflenen faaliyetlerin, toplum temelli yaklaşımla aşağıdan yukarıya tespiti,

-  Faaliyetler kapsamında her Mikro-Havza (MH)’da karar verme mekanizmasının oluşturulması,

-  Karar verme mekanizmasının yerel toplulukların, ilgili kurumların saha personelinin, detay projelendirme ve planlamayı ortaya koyacak teknik ekiplerle yapılacak diyalog sürecinde belirlenmesi planlanmaktadır.

 

KİDS ile ÇNHRP ile ortaya konulacak faaliyetler ile ilerleme kaydedilmesi amaçlanan kişiler üzerinde fayda yaratıp yaratmadığı ortaya konulmaya çalışılacaktır.

 

KİDS çerçevesinde yürütülecek temel sosyo-ekonomik ve kültürel araştırmanın amacı;

 

-   Doğal kaynakların muhafaza, rehabilitasyon ve sürdürülebilir yönetimine (Alt Proje A),

-   Yerel halkın geçim kaynaklarının iyileştirilmesi (Alt proje B),

-   Kapasite geliştirmesine (Alt proje C) yönelik faaliyetler için veri sağlamaktır.

 

Temel sosyo-ekonomik ve kültürel araştırmanın ortaya konması ve KİDS oluşturulmasında izlenecek  yöntem ile;

 

-  Öncelikle proje alanında var olan izleme ve değerlendirme sistemleri gözden geçirilip incelenecektir;

-  Sosyo-ekonomik göstergeleri izlemek için var olan uygulamalar ve bunların sorun alanları belirlenecektir. Çalışmanın bu aşamasında bir doküman analizi ve kapsam belirleme çalışmaları yürütülecektir.

-  Bu başlangıç çalışmasında paydaş analizleri (stakeholder analysis) yapılacak ve proje alanındaki hedef kitleler, özellikle yoksul köylülerin belirlenmesi sağlanacaktır.

 

Bu KİDS içinde, sosyo-ekonomik ve kültürel temel araştırma verilerinden elde edilecek göstergeler ile;

 

-  Yoksullar için geçim kaynaklarına olan faydaların izlenmesi,

-   Projede yoksulların katılımının izlenmesi,

-   Veri toplama, işleme ve analizin nitelik ve etkinliğinin geliştirilmesi,

-   Paydaşların katılımının arttırılması,

-   Uygun maliyetlerle etkin çalışmaların gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

 

Sonuç olarak Çoruh Nehri Havza Rehabilitasyon Projesi için geliştirilecek KİDS en temel özellikleri;

 

-  MH’larda belirlenmiş temel etki düzeylerini ortaya koymak,

-  Göstergeler kapsamında çevre ve yoksulluk arasındaki bağlantının önemini yansıtmak,

-  Paydaşların katılımını ve paydaşlar arasında iletişimi dört farklı düzeyde sağlamak olacaktır:

 

 

 

 

 

Sonuç olarak bu KİDS oluşturmada, proje-merkezli yaklaşım yerine hedef-kitle merkezli yaklaşım kullanılacaktır. Hedef-kitle merkezli katılımcı izleme değerlendirme yaklaşımı ile ÇNHRP’nin etkilerine, bölge insanının çeşitli sosyal, ekonomik  ve insani kazanımları temelinde bakılacak ve projenin etkisi bu göstergeler bağlamında saptanmaya çalışılacaktır. Bu izleme ve değerlendirme kapsamında hem mikro havzaların fiziksel, sosyal ve ekonomik göstergeleri hem de projenin uygulama süreci ve performans göstergeleri bir arada ele alınacaktır.

 

ÇNHRP Sosyoekonomik temel araştırma çalışmalarının ana hatları Şekil 4 de sunulmuştur. 

 

 

 


FOTOĞRAFLAR

Mikro Havza Planlama Toprak Muhafaza Ve Havza Islahı Mera Çığ Gelir Getirici Faaliyetler Sel ve Nehir Sedimentasyonu Kontrolü
travesti, ankaratravesti, ankara travestileri, istanbul travestileri, eski�ehir travestileri, kayseri travestileri, izmir travestiler, gaziantep travestileri, travesti escort, travesti siteleri takip�i kazan sex hikayeleri premium account